Obchodní podmínky pro členskou sekci

1. Kontaktní údaje poskytovatele

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej členské sekce prodávajícího, kterým je: Mgr. Lucie Meškanová, Svobodova 4/144, 128 00 Praha 2, IČ: 62431129, DIČ:CZ7360310199 (dále jen "Prodávající")

1.2. Všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na dálku. Členská sekce je prodávajícím provozována na webové stránce umístněné na internetové adrese www.luciemeskanova.cz a www.cestaruze.cz (dále jen „webová stránka“).

1.3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Prodávané členství jsou informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování obsahu či jeho částí  třetím osobám je zakázáno.

2. Informace o členské sekci

2. 1. Členská sekce pro webové stránky je nabízena ve dvou časových termínech: půlroční členství za 360, - Kč a roční členství za 600,- Kč. Kupující si při objednávce volí délku členství.

2. 2. Prodává se členství, které má přístup na informační  webovou stránku, kde jsou videa, audio záznamy meditací a články.  Kupující si platí členství a tím dostává přítup k této webové stránce. Obsah je stále majetkem prodávajícího  a členství umožňuje pouze shlédnutí a poslech obsahu členské sekce. Je zakázáno šířit obsah třetím osobám, protože se tím porušuje autorský zákon.

Kupující má možnosti plateb:
– bankovním převodem na základě faktury.

2. 4. Kupující bere na vědomí, že členská sekce nemusí  být  dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2. 5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, která  slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající  není plátcem daně z přidané hodnoty.

3. Doručení členství

3. 1. Po zaplacení členství na základě vystavené faktury platebním příkazem, přijde na mail vygenerované přihlašovací jméno a heslo. Od této doby plyne zvolený čas členství, bez ohledu, kdy se kupující  přihlásí.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

4. 1. Vzhledem tomu, že prodávající poskytuje pouze členství k webové stránce, po přihlášení kupujícího člena nelze požadovat vrácení částky. Jakýkoli  nesouhlas s poskytovaným obsahem webové stránky nelze uplatňovat.

4. 2. Objednávku lze zrušit a vrátit peníze, pouze pokud kupující se přes svou IP adresu nepřihlásil a tím pádem prokazatelně nepoužil členskou sekci webové stránky www.luciemeskanova.cz, www.cestaruze.cz

4. 3. Dle § 1837 NOZ pro digitální obsah: l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (tedy nepřihlášení se do členské sekce) a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5. Vyřízení reklamace

5. 1. Reklamace se vztahuje na neumožnění přihlášení při aktivaci členství, prodávající se zavazuje, nahradit novým přihlášením nebo řešením této situace tak,  aby byl umožněn plný členský přístup k webovým stránkám.

6. Zabezpečení a ochrana autorský práv

6.1. Přístupové údaje k on-line produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachováva mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k on-line produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

6.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím členské sekce webové stránky prodává, tedy on-line vzdělávací programy a kurzy, přednášky, e-knihy a jiné včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třítím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít  může být  kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Právo uživat on-line program je nepřenosné, on-line program nesmí být kupujícím ani nikým jiným bez předchozího souhlasu poskytovatele jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. Není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat on-line program pouze kupující. Poruší-li kupující toto podlicenční ujednání nebo poruší-li  jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je prodávající oprávněn od smlouvy s okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup kupujícího k on-line programu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla kupujícího. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

7. Ochrana osobních údajů

7. 1. Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účel uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo a platební údaje. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

8.Řešení sporů

8. 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší  informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

9. Závěrečná ustanovení

9. 1. Uživatel členství (kupující) byl seznámen s tím, že všechny informace poskytované v rámci o-nline přednášek, článků, Poskytovatele členství (prodávajícího), jsou určeny výhradně ke studijním účelům a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého uživatele. Poskytovatel (prodávající) neodpovídá za způsob, jakým uživatelé (kupující) členské sekce jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Rozhodnutí o způsobu využití je odpovědností každého uživatele (kupujícího, který je oprávněn členskou sekci využívat) a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele (prodávajícího) a Uživatele (kupujícího) nedopadá.

9. 2. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem (prodávajícím) a Uživatelem (kupujícím) se řídí právním řádem České republiky.
9.3. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem (prodávajícím) a Uživatelem (kupujícím) probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu) na adresách uvedených v této Smlouvě, která se skládá z Všeobecných obchodních podmínek, Všeobecných obchodních podmínek pro členskou sekci a objednávky Uživatele (kupujícího).

9.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím ze strany prodávajícího, Všeobecnými obchodními podmínkami a těmito Všeobecnými podmínkami pro členskou sekci. 

9.5. Smlouva  je uzavřena až v okamžiku, kdy je objednávka kupujícího přijata a potvrzena prodávajícím a zaplacena kupujícím.  

9.6. V případě, že je některé ustanovení těchto Podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

9.7. Vezměte, prosím, na vědomí, že Prodávající je oprávněn tyto Podmínky jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text Podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

9. 8. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 24. 9. 2019.